OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Provozovatelem internetového obchodu www.creative-cables.cz je společnost KAMKI, s.r.o, IČO:07834705, se sídlem Adamcova 1261/3, 635 00, Brno - Bystrc , zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110491 (dále prodávající), který je obchodním zástupcem italské firmy Creative-Cables. Adresa provozovny:Václavská 11/14, 60300 Brno. Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu: Václavská 11/14, 60300 Brno.

  2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovanému na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.crativecables.cz, a to prostřednictvím webové stránky, nebo elektronickou poštou info.cz@creative-cables.com. (dále jen kupující).

  3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu crativecables.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy Občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

  5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

  6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  8. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Předmět smlouvy

  1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

  2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz

  3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.creativecables.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava). V takovém případě rovněž prodávající není zodpovědný za případně vzniklou škodu.

  4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

  5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

 1. Registrace kupujícího

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  7. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

  8. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit prostřednictvím emailové adresy info.cz@creative-cables.com nebo telefonicky.

 1. Objednávka zboží, storno objednávky

  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

  3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

 1. Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.creativecables.cz, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

 2. E-mailem na adrese: info.cz@creative-cables.com

  1. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

  2. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

  3. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

  4. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

  5. Dojde-li ke zrušení objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (nebo dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

 1. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží a služeb uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě.

  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

  3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby

 • Převodem na účet – 2701577303/2010

 • Prostřednictvím služby GoPay

 • Prostřednictví služby PayPal

 • V hotovosti při osobním odběru

 • Kartou při osobní odběru

  1. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

  2. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad na základě kupní smlouvy – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícímu.

  3. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

 1. Přeprava a dodání zboží

  1. Je – li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  3. V případě, že zboží má prodávající skladem (Skladem je myšleno v místě provozovny v České republice nebo na centrále v Itálii), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu od přijetí platby.  Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se informovat zákazníka o této skutečnosti.

  4. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami dopravce (cca 2-8 pracovních dnů). V případě rozsáhlejší objednávky, se může expedice zboží prodloužit až na 10 pracovních dnů od přijetí platby. Tuto skutečnost prodávající bezodkladně oznámí kupujícímu e-mailem, nebo telefonicky.

  5. Náklady na dopravu jsou počítány podle zvoleného způsobu dopravy na internetových stránkách www.creativecables.cz.

  6. Prodávající nabízí možnost osobního odběru objednávky v místě provozovny. Zákazník dostane informaci o možném termínu vyzvednutí zásilky.

  7. Při nákupu nad 3 000Kč je dodání zboží zdarma.

  8. Po zabalení a expedování objednaného tovaru, prodávající v systému obchodu označí objednávku jako odeslanou. O této skutečnosti je kupující informovaný automatickým e-mailem.

 1. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

  1. Prodávající dodává tovar kupujícímu v běžných obalech s výjimkou případů, když z povahy tovaru, nebo na základě dohody s kupujícím vyplývají speciální požadavky balení.

  2. Tovar je v průběhu přepravy pojištěný v plné výši.

  3. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

  4. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

  5. Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutné okamžitě oznámit e-mailem na adresu info.cz@creative-cables.cz, nebo telefonicky na tel. 776397472.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

  1. K

    1. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.creativecables.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

   upující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.creativecables.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

  2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

  3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně všeho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (dárky atd.). Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu, toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (mimo částku  dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

  5. Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně na adresu provozovny podávajícího, a to prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č.1 těchto VOP. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné odeslat během čtrnáctidenní lhůty na adresu prodávajícího, nebo e-mailem na adresu info.cz@creative-cables.com.

  6. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.

  7. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  8. Prodávající má rovněž nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Povinnost prodávajícího je vrátit veškeré finanční prostředky včetně přepravních nákladů, které od kupujícího na základě smlouvy přijal. O úmyslu odstoupit od smlouvy podá kupujícími informaci bez zbytečného odkladu.

 1. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

  1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

  2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.creativecables.cz, v zákonné lhůtě. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

  3. Reklamaci vad zboží učiní kupující písemně na adresu provozovny prodávajícího.

  4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

  5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

  6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 1. Práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádění,

 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info.cz@creative-cables.com . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Řešení sporů

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

  2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

  1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

  2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

  3. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.creativecables.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce www.creativecables.cz. V znění platném v den akceptace objednávky jsou neoddělitelnou součástí uzavřené kupní smlouvy a odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechny ustanovení těchto „OP“ ve znění podle tohoto bodu.

  2. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnost dnem 1. 10. 2019.

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: KAMKI s.r.o.

IČ: 07834705

Se sídlem: Adamcova 1261/3, 60300 Brno

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)


Nabídka